Menu
U bevindt zich hier: Pro-t-Action - Opleiding & Training - BHV plan

Het BHV plan

Het BHV-beleid is het uitgangspunt voor de BHV-plannen. In de BHV-plannen is beschreven hoe het BHV-beleid wordt nageleefd en doelstellingen worden behaald.

Bij grote(re) organisaties zien we vaak een splitsing in het BHV beleidsplan en per locatie of vestiging een BHV plan. Bij kleinere organisaties worden beide plannen vaak samengevoegd in één plan, het BHV plan.

BHV-plannen geven een overzicht van gemaakte afspraken. Deze worden nageleefd bij oefeningen en bij daadwerkelijke inzet van de BHV-organisatie (repressie). Wanneer er geen BHV-plan voorhanden is of wanneer het niet bekend is, zal de BHV-organisatie terugvallen op de competenties opgedaan tijdens de opleiding en oefening.

Toezicht

Het BHV plan is een verplichting die voortkomt uit de Arbowet. De Arbeidsinspectie ziet toe op naleving hiervan. Ten aanzien van het BHV plan let zij daarbij met name op de volgende zaken:

 • Zijn de restrisico’s bekend?
 • Is het aantal BHV’ers vastgesteld?
 • Zijn de BHV’ers bereikbaar en beschikbaar?
 • Wordt er opgeleid en geoefend?
 • Sluit men aan op de externe hulpverlening?
 • Afhankelijk van het soort organisatie en de restrisico’s zullen aandachtspunten worden toegevoegd.

Inhoud

Het BHV-plan is uniek voor iedere locatie. In het BHV-plan voor een locatie (gebouw, medewerkers, bezoekers en (buiten) werkzaamheden) wordt rekening gehouden met:

 • de restrisico’s zoals deze gelden bij de werkzaamheden die worden uitgevoerd;
 • de aard, de grootte en de ligging (inclusief omgevingsrisico’s);
 • de op de locatie en in de onmiddellijke omgeving aanwezige gevaren, mogelijke brandscenario’s en van toepassing verklaarde uitgangspunten voor beveiliging tegen brand;
 • het redelijkerwijs te verwachten aantal aanwezige werknemers en derden evenals de tijdstippen waarop zij aanwezig zijn of kunnen zijn;
 • het redelijkerwijs te verwachten aantal personen dat zich bij een incident of calamiteit niet zelfstandig in veiligheid kan brengen, zoals kinderen, ouderen, mindervaliden, enz.;
 • de opkomsttijd en mogelijkheden van brandweer en andere hulpverleningsdiensten;
 • de mogelijkheid om met andere organisaties samen te werken (ontruimingsplannen, risico-informatie, voorbereiding op incidenten- en calamiteitenscenario’s, gezamenlijke oefeningen en de daadwerkelijke samenwerking);
 • de aantoonbare aanwezige deskundigheid van bedrijfshulpverleners;
 • de bekendheid van aanwezigen met noodprocedures, vooral vluchtwegen.
 • Instructiekaarten en plattegronden
 • Een logboek waarin opleidingen, inzet, oefeningen, onderhoud etc. wordt vastgelegd
 • Een evaluatie- en actualiseringsmodel

De procedures vastgelegd in het BHV-plan dienen zodanig bekend en getraind te zijn dat zij niet geraadpleegd hoeven te worden tijdens repressie.

Pro(t)Action Advies heeft ruime ervaring met het opzetten van de RI&E, beleidsplannen en BHV plannen.